• Αποθήκευση νερού με ποικίλες χρήσεις (άρδευση, ύδρευση, πυρόσβεση) έχουν εφαρμογή σε: Ξενοδοχεία, κάμπινγκ, μαρίνες, κτήματα, μοναστήρια, Δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης –αποχέτευσης.
  • Μεταφορά, αποθήκευση, διαχείριση υγρών (χημικών, πετρελαιοειδών, αποβλήτων) σε βαρέλια έχουν εφαρμογή σε βιομηχανίες: χρωμάτων, χημικών, μονωτικών, καθαριστικών, φυτοφαρμάκων καθώς και σε εταιρίες συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων.